Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin

stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów.
 2. Obiady wydawane są dla:
  1. uczniów wnoszących opłaty indywidualne
  2. uczniów których dożywianie dofinansowuje GOPS
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 12.35

       Godzina : 10.35 – 11.05 oddział przedszkolny

       Godzina : 11.20 – 11.35 kl. I-V

       Godzina : 12.20 – 12.35 kl. VI-VIII

 1. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie dokonanych wpłat.
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 22-ego na miesiąc następny, natomiast wyjątkowo za miesiąc wrzesień i styczeń należy uiszczać opłatę do 8.

Ostateczny termin płatności za poszczególne miesiące będzie wywieszony na informacyjnej tablicy szkolnej. Wpłaty należy dokonywać u pani intendentki codziennie od 7.00-15.00.

Brak terminowej płatności powoduje niemożność przygotowania obiadu.

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku, w tym również rodzicom uczniów.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 3. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić intendentkę. Odpisy za obiady dokonane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność.
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 5. Oplata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku i stawki dziennej żywieniowej. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.
 6. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendentki najpóźniej do 23dnia poprzedniego miesiąca.
 7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, plecaków przed stołówką.
 8. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 9. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 10. Za nieprzestrzeganie Regulaminu stołówki, uczniowi grożą kary:

- upomnienie ucznia ustne lub pisemne do rodzica (wg Regulaminu Szkoły),

- ujemne punkty zgodnie z regulaminem oceniania zachowania,

- wyznaczenie godziny, kiedy uczeń może spożywać obiad,

- zawieszenie ucznia z korzystania obiadów po wcześniejszym poinformowaniu rodziców na okres określony przez nauczyciela dyżurującego,

- w wypadku rażącego łamania regulaminu- po wcześniejszym poinformowaniu rodziców skreślenie z listy stołowników.

 1. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny dekadowy jadłospis dotyczący danego dnia.
 2. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2019r.