Login

Regulamin stołówki szkolnej

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów.
 2. Obiady wydawane są dla:
 3. uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 4. uczniów, których dożywianie dofinansowuje GOPS
 5. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:05 do 12:25              

            - godz. 11:05-11:25 kl. I-III

            - godz. 11:20-11:50 przedszkole

            - godz. 12:10-12:25 pozostałe klasy

 1. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie dokonanych wpłat.
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do dnia 24 na miesiąc następny, natomiast wyjątkowo za miesiąc wrzesień i styczeń należy uiszczać opłatę do 8.
 3. Odpłatność za obiady przyjmowana jest najpóźniej do 24-go każdego miesiąca. Ostateczny termin płatności za poszczególne miesiące będzie wywieszony na informacyjnej tablicy szkolnej. We wrześniu i styczniu do 8-ego. Wpłaty należy dokonywać u pani intendentki co drugi dzień od 7:00-15:00.
  Brak terminowej płatności powoduje niemożność przygotowania obiadu.
 4. Podczas wydawania obiadu zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku, w tym również rodzicom uczniów.
 5. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić intendenta. Odpisy za obiady dokonane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność.
 7. W Przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 8. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.
 9. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 13. Za nieprzestrzeganie Regulaminu stołówki, uczniowi grożą kary:

      - upomnienie ucznia ustne lub pisemne do rodzica (wg Regulaminu Szkoły)

      - ujemne punkty zgodnie z regulaminem oceniania zachowania

      - wyznaczenie godziny, kiedy uczeń może spożywać obiad

     - zawieszenie ucznia z korzystania z obiadów po wcześniejszym poinformowaniu rodziców na okres określony przez nauczyciela dyżurującego

     - w wypadku rażącego łamania regulaminu – po wcześniejszym poinformowaniu rodziców, skreślenie z listy stołowników

 1. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego dnia.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 • Informujemy, że od 2 września 2016 r. zaczyna się dożywianie w PSP w Łaguszowie.
 • Stawka dziennego wyżywienia wynosi 2,00 zł.
 • Opłatę za posiłki należy wpłacać za cały miesiąc z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
 • Za dożywianie we wrześniu pieniądze należy wpłacać do 8 września.
 • Za zwłokę w opłacie będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Odliczony będzie każdy dzień nieobecności w szkole, gdy rodzic poinformuje o niej nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie zostanie zwrócona.
 • Rezygnację z dożywiania należy zgłaszać z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Nieobecności należy zgłaszać u pani intendentki pod nr tel. 795 006 065
 • Informujemy również, że w przypadku wycieczki lub innego zaplanowanego wyjazdu ze szkoły,
 • uczeń korzystający z dożywiania nie będzie w tym dniu korzystał z posiłku w szkole.
 • Nieobecność ta będzie odliczona przy wpłacie za następny miesiąc.