Monografia szkoły w Łaguszowie

Pierwsze wzmianki o szkole w Łaguszowie pochodzą z 1928 roku. Drewniany budynek z dwiema klasami dla pięciu oddziałów mieścił się na skrzyżowaniu dróg Łaguszów - Pająków. Trzecia klasa mieściła się w wynajętym domu w Łagowie. Do szkoły uczęszczały dzieci z Wólki Łagowskiej, Łagowa, Łaguszowa, Pająkowa, części Załaz i Mszadli Starej. Łącznie było 280 uczniów. Pracowali w niej następujący nauczyciele: J. Stańkowska, S. Skowroński, H. Folga, I. Bogdanowicz. Szkoła posiadała bibliotekę i sztandar. Naukę religii prowadził ksiądz proboszcz, a także inni nauczyciele za jego zgodą. W 1945 roku budynek szkoły został spalony.

Na kilka lat przed II wojną światową kierownikiem szkoły w Łaguszowie był Franciszek Gąska doktor historii. Uczył on piątą i szóstą klasę w budynku wynajętym od gospodarza Ozgi w Wólce Łagowskiej. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie. Działalność dr. Gąski na tym terenie trwała do 1944 roku, gdy front działań wojennych zatrzymał się na linii Wisły, a mieszkańców miejscowości leżących w pobliżu lewej strony Wisły wysiedlono.

Po wojnie mieszkańcy Łaguszowa rozpoczęli starania o wybudowanie we wsi własnego budynku szkolnego. Jesienią 1955 roku na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Ławeczku Nowym, na wniosek radnego z Łaguszowa, Albina Madejskiego, podjęto uchwałę o wybudowaniu szkoły w Łaguszowie, pod warunkiem, że wieś poniesie 40% kosztów w postaci czynów społecznych i składek, a resztę pokryje budżet państwowy (centralny). Zebrane składki od mieszkańców wsi pozwoliły na rozpoczęcie budowy już w 1956 r. Z powodu różnych przyczyn budowa szkoły w Łaguszowie przeciągała się w czasie. Jej budowę ukończono w 1963 roku. 18 października 1963 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły w Łaguszowie. Na tę uroczystość przybyli: inspektorzy szkolni, władze powiatowe, przedstawiciele PZPR, PK ZSL, DBOR, GRN w Ławeczku Nowym, mieszkańcy Łaguszowa oraz nauczyciele i uczniowie. 21 października 1963 r. rozpoczęli naukę w nowej szkole uczniowie klas V-VII, natomiast uczniowie klas I-IV uczyli się w Pająkowie. W tym okresie kierownikiem szkoły był Czesław Lichota. W szkole pracowali: Maria Lichota, Jan Opiela, Krystyna Michalik, Czesław Majewski, J. Grelak, Maria Dusińska, Maria Pyrz.

W roku 1965/66 funkcję kierownika szkoły objął Stanisław Gołda i pełnił ją do 1972 r., a później, jako dyrektor - do 1975 r. W roku szkolnym 1965-1966 w szkole pracowali: Stanisław Gołda, Halina Gołda, Maria Pyrz, Teresa Jasik, Irena Kula, Krystyna Michalik. W tym czasie w szkole istniały takie organizacje jak: TPPR, ZHP, PCK.26 lutego 1966 r. szkołę w Łaguszowie odwiedziło kino objazdowe. Młodzież i mieszkańcy oko­licznych wsi obejrzeli film „Krzyżacy”. W tym roku bardzo ważną sprawą stała się budowa ogrodze­nia szkolnego. Koszt przedsięwzięcia miał wynosić 40 000 zł. W celu zmniejszenia kosztów budowy zwrócono się do rodziców o pomoc. Rodzice w czynie społecznym przywieźli kamienie na funda­ment ogrodzenia. Gromadzka Rada Narodowa w Ławeczku Nowym pokryła koszt zakupu bramy, furtki, siatki i żwiru. W celu zdobycia dodatkowych funduszy organizowano zabawy wiejskie. Pod kierunkiem kierownika szkoły dorośli mieszkańcy wsi wystawili sztukę pt. „Wianek”. Przy okazji wystawiania sztuki zebrano 1173 zł na budowę szkolnego ogrodzenia. Dnia 2 czerwca tego roku uczniowie klas IV-VIII wyjechali na wycieczkę do Warszawy.

W roku szkolnym 1966/67 po raz pierwszy w historii młodzież rozpoczęła naukę w klasie VIII. Szkoła podstawowa stała się ośmioklasową szkołą podstawową. We wrześniu 1966 r. pracę w szkole rozpoczęła Maria Petniak. 29 września szkołę odwiedzili aktorzy z teatru „Syrena” z Warszawy. Har­cerze i zuchy przygotowali izbę harcerką i kronikę do konkursu. 8 lutego 1967 r. szkoła gościła członka Komendy Hufca - Franciszka Wieczorka, który dokonał wizytacji izby harcerskiej. Harcówka szkoły w Łaguszowie zdobyła I miejsce w konkursie, a kronika zuchów - II miejsce. 9 maja 1967 r. rozpoczął się IV Alert ZHP. W tym roku ogromnym wydarzeniem był również XV etap Wyścigu Pokoju na trasie Puławy-Radom. W szkole rozpoczęła działalność SKO pod opieką kierownika szko­ły S. Gołdy.

We wrześniu 1968 roku utworzono przy szkole I klasę Szkolnego Przysposobienia Rolniczego (SPR), w której pracę rozpoczęła pani Sylwestra Budniak.

W roku szkolnym 1968/69 klasopracownia I-III otrzymała I miejsce w powiecie w konkursie na najładniejszą klasopracownię, a jej opiekunka pani Irena Kula - dyplom i nagrodę.

W roku szkolnym 1969/70 powstała II klasa SPR. Pracę w szkole rozpoczęły panie: Czesława Sawicka i Sabina Mroczek. Uczniowie szkoły byli na wycieczkach w Zwoleniu, Majdanku, Lublinie. Na akademii powiatowej 22 listopada 1969 r. kierownik szkoły Stanisław Gołda otrzymał list po­chwalny i odznaczenie „Za zasługi dla Kielecczyzny”.

18 września 1970 roku szkołę odwiedził krakowski naukowiec - geolog i znawca sztuki, zaś 4 marca odbyło się spotkanie z autorem powieści fantastyczno-naukowych - Andrzejem Trepką. Wcze­śniej, bo 18 listopada 1970 r., kierownik szkoły Stanisław Gołda otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

W roku szkolnym 1971/72 obniżono stopień organizacyjny szkoły ze względu na małą ilość dzieci w rejonie szkolnym i z tego powodu w klasach III-IV oraz V-VI prowadzone były tzw. lekcje łączone.

W roku szkolnym 1972/73 w dniach 2-11 listopada odbyła się wizytacja szkoły przeprowadzona przez wizytatorów poszczególnych przedmiotów i pracowników Wydziału Oświaty.

Skład grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1973/74 przedstawiał się następująco: Stanisław Gołda - dyrektor szkoły, Halina Gołda, K. Gontarczyk, S. Mroczek, K. Szczepaniak, M. Petniak, T. Jasik, rok później ze szkoły odchodzą: K. Szczepaniak i K. Gontarczyk. 18 września 1974 roku uczniowie szkoły witali kolarzy XXXI Wyścigu dookoła Polski. 4 października przeprowadzona zo­stała wizytacja szkoły. Dokonali tego: H. Ferenc - wizytator języka rosyjskiego, A. Szewczyk - wizy­tator zajęć praktyczno-technicznych, Cz. Bochra - gminny dyrektor szkół. Dyrektor szkoły, Stanisław Gołda, zostaje oddelegowany do pracy w KP PZPR w Zwoleniu. Obowiązki dyrektora władze oświa­towe powierzają pani Halinie Gołdzie.

W roku szkolnym 1975/76 funkcję dyrektora przejęła pani Teresa Jasik i pełniła ją do 1977 roku. W szkole pracowały cztery nauczycielki: T. Jasik, S. Mroczek, M. Petniak, K. Chołuj. 30 września 1975 szkoła w Łaguszowie była wizytowana przez: Czesława Bochrę - gminnego dyrektora szkół oraz Tadeusza Kochanka - zastępcę gminnego dyrektora szkół.

Od września 1976 r. w szkole w Łaguszowie były tylko klasy I-IV, a uczniowie klas V-VIII uczęszczali do szkoły w Ławeczku Starym. Szkoła w Łaguszowie stała się filią Szkoły Podstawowej w Ławeczku Starym. 1 czerwca powstał w szkole oddział przedszkolny. W latach 1977/79 Szkoła Podstawowa w Łaguszowie liczyła tylko dwie klasy, w których uczyła pani Sabina Mroczek. Rodzice usilnie zabiegali o nowe oddziały. W latach 1980/1985 były już cztery klasy. W szkole uczyli: Sabina Mroczek - kierowniczka filii, Teresa Kuś, Tadeusz Molenda, a od roku szkolnego 1983/84 również Sabina Budniak i Hanna Pyrka.

Począwszy od roku szkolnego 1985/86 nastąpił proces podwyższania poziomu organizacyjnego szkoły: powstała klasa V, w roku szkolnym 1986/87 - klasa VI, w roku szkolnym 1987/88 - klasa VII, a od września 1988 roku szkoła w Łaguszowie znowu była w pełni ośmioklasową szkołą podstawo­wą. Funkcję dyrektora pełniła S. Mroczek. W tym okresie w szkole uczyli: S. Budniak, H. Pyrka, L. Papiewska, Elżbieta Gogacz, T. Kuś, S. Pastuszko, B. Urbanek-Tatar, J. Zawodnik, A. Florkowska, W. Pęksyk, B. Krajewska, J. Stasiak, B. Gawryjołek.

Od 1988 roku dyrektorem szkoły była Teresa Kuś. Pracę z dziećmi niepełnosprawnymi podjęła pani Teresa Byzdra.

W 1989 r. Rada Gminy w Przyłęku zatwierdziła projekt rozbudowy szkoły, którego celem była budowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania.

W roku szkolnym 1990/91 przestały funkcjonować przy szkołach przedszkola - związane to było z dużymi kosztami utrzymania tych instytucji. Pozostały tylko oddziały zerowe, do których uczęszcza­ły dzieci w wieku 6 lat.

Od września 1991 rozpoczęło się nauczanie religii w szkołach (zamiennie z etyką), a jej naucza­niem zajęła się pani B. Soboń.

W latach 1992-1998 funkcję dyrektora szkoły, powierzoną w wyniku konkursu, pełniła Jadwiga Zawodnik. Za jej kadencji trwałą modernizacja budynku szkolnego. Dobudowano kotłownię, założo­no centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę ze studni głębinowej. Z lokali mieszkalnych, które mieściły się w szkole, utworzono 4 nowe sale lekcyjne. Pracę w szkole podjęły w tym czasie: Renata Krukowska (1992/93), Anna Fiet (1993/94), Renata Mąkosa (1994/95) i Marek Dziadosz (1995/96). Rozpoczęto starania o utworzenie w szkole pracowni komputerowej. W maju 1998 roku zakupiono komputery, drukarkę atramentową i skaner.

15 maja 1998 r. Uchwałą Nr 201/XXXVII/98 Rady Gminy w Przyłęku nadano Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie imię ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy”. Nadanie imienia było inicjatywą weteranów wojennych, a szczególnie podkomendnych ppłk. „Brzozy” i spotkało się z pełną akceptacją ze strony władz samorządowych, społeczności szkolnej, rodziców i innych mieszkańców.

15 sierpnia 1998 roku, w wyniku konkursu, funkcję dyrektora objęła Teresa Pawlukowska. Dnia10 listopada 1998 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. W budynku szkoły wmurowa­no tablicę pamiątkową. W miejscowym kościele parafialnym odbyła się msza, w trakcie, której doko­nano poświęcenia sztandaru szkoły i uroczystego przekazania go szkole. Z pieniędzy zebranych podczas uroczystości zakupiono dwa komputery do pracowni komputerowej.

Rok 1999/2000 to pierwszy rok wdrażania reformy ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 1999 r. Publiczną Szkołę Podstawową im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie o strukturze klas I-VIII przekształcono w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową. W tym roku funkcjonowała jeszcze klasa VIII. Zwiększył się obwód szkolny, zwiększyła się liczba dzieci w szkole. Zorganizowa­no dowóz dzieci do szkoły. Zakupiono kolejny komputer z faksmodemem, zmodernizowano budy­nek szkolny - oddano do użytku szatnię dla dzieci. Szkoła została podłączona do wodociągu gmin­nego.

W latach 2001/2002 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów (klasy I-VI) oraz jeden oddział zerowy. Zakupiono dwa nowe komputery i drukarkę laserową. Wykonano nowe ogrodzenie wokół budynku szkolnego. We wrześniu oddano do użytku kompleks boisk szkolnych.

Dzięki doskonałej współpracy z władzami samorządowymi, rodzicami i miejscową społecznością oraz wszystkimi pracownikami, z każdym rokiem szkoła stawała się piękniejsza i bogatsza. Obecnie posiada ona 7 klas lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę, doskonale wyposażoną pra­cownię informatyczną, dobrze przystosowane sale dla oddziału „0”. Wszystkie pomieszczenia szkol­ne są odnowione, a różnokolorowe klasy i mebelki sprzyjają dobremu samopoczuciu uczniów w szkole. W lutym 2003 r. położone zostały nowe płytki w łazienkach szkolnych. W styczniu 2004 r. oddana została do użytku stołówka oraz nowe pomieszczenie z szatnią i łazienkami dla oddziału „0”.

W roku szkolnym 2005/06 grono pedagogiczne składało się z następujących osób: Teresa Pawlukowska- dyrektor szkoły, Małgorzata Kuba, Iwona Pawlak, Aldona Wojtalik, Teresa Byzdra, Barbara Urbanek - Tatar, Jadwiga Zawodnik, Bożena Soboń, Małgorzata Pionka, Marek Dziadosz, Angelika Przerwa.

15 września 2005 roku zmarł pan Zdzisław Karaś, zasłużony społecznik i główny inicjator nadania imienia szkole. Delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych w Zwoleniu.

Zostały zatrudnione panie: Ewa Kraczkowska - zajęcia logopedyczne oraz Renata Kurasiewicz, nauczyciel techniki.

W czerwcu 2007 roku szkoła otrzymała pracownię komputerową. Był to projekt był współfinansowany przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół”. We wrześniu wprowadzono w szkole obowiązek noszenia mundurków szkolnych. W budynku szkolnym dokonano wymiany okien. Pracę podjęła p. Małgorzata Fijoł – Babut, jako nauczyciel kształcenia specjalnego. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.,

W lutym 2008 r. została powołana rozkazem Pionkowskiego Hufca Harcerek „Darzbór” z dnia 24.02.2008r. Próbna Łaguszowska Drużyna Harcerek ZHR „Brzoza”, która stała się kontynuatorką ideałów naszego patrona i żołnierzy AK : „ Służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu”. W ten sposób spełniło się ogromne marzenie śp. p. Zdzisława Karasia, który zabiegał, aby w naszej szkole powstało harcerstwo ZHR, czyli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Drużyna harcerska zrzeszona jest w Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Myśl Niepodległa w Zwoleniu”, której przewodniczy harcmistrzyni Grażyna Zielińska. Na pamiątkę naszego patrona drużyna przybrała imię „Brzoza”. Działalność harcerska jest możliwa dzięki ogromnemu wsparciu naszych władz gminnych, a szczególnie pana Wójta, który nie szczędzi czasu i wspiera finansowo wyjazdy drużyny; naszego ks. Proboszcza, pani dyrektor, rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz dh. hm. Grażyny Zielińskiej i opiekunów.

Z prac remontowych dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w obiekcie szkolnym.

W okresie IV-IX 2009 r. dokonano przebudowy kotłowni węglowej na olejową.

W ramach Rządowego programu MEN „ Radosna szkoła- Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole” szkoła otrzymała wspaniałe pomoce dydaktyczne dla klas I- III.

Skład grona pedagogicznego uległ zmianie. Odeszli: pani Edyta Kamionka(Bienias) i pan Kamil Patynowski. Pracę podjął Daniel Sobania – nauczyciel historii.

Jesienią 2009 podjęto prace nad modernizacją budynku szkolnego. Wykonano elewację szkoły, opaskę wokół budynku. Pracę w szkole podjęły: pani Agnieszka Maciejczyk, nauczyciel języka angielskiego i pani Magda Baryłka – nauczyciel bibliotekarz.

Od 2011r. wdrażana jest kolejna reforma szkolnictwa. Rozpoczyna się obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich, a sześciolatki mogą na wniosek rodzica realizować obowiązek szkolny. Od września 2014roku sześciolatki będą realizować obowiązek szkolny. W ramach projektu „ Karta rowerowa w szkole” szkoła otrzymała 3 rowery ufundowane przez WORD w Radomiu. W listopadzie 2011r. zniesiono obowiązek noszenia mundurków szkolnych. W grudniu 2011r. szkoła zakupiła dwie tablice interaktywne, jedną z budżetu szkoły, a drugą z Rady Rodziców.

Pracę podjęła pani Dorota Kustra, jako nauczyciel bibliotekarz i Mariola Zaprzalska – pedagog.

Rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 skład grona pedagogicznego uległ niewielkiej zmianie, gdyż pani Agnieszka Fijoł odeszła na urlop macierzyński. W tym czasie zajęcia z języka angielskiego prowadziła pani Milena Kustra.

W historii naszej szkoły odnotowaliśmy znaczące osiągnięcia edukacyjne uczniów, świadczące o wysokim poziomie kształcenia. Jednym z najważniejszych sukcesów w roku szkolnym 2012/2013 jest fakt, iż nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki po sprawdzianie po klasie szóstej z poziomu staniny 7.

Do tradycji szkoły należą:

- Przedstawienia jasełkowe

- Spotkania opłatkowe z nauczycielami oraz pracownikami szkoły

- Ślubowanie klasy I

- zabawy andrzejkowe

- Dzień babci i dziadka

- Dzień mamy i taty piknik rodzinny

- Uroczystość zakończenia klasy 6

- Zabawy choinkowe z orkiestrą

- Obchody rocznicy śmierci patrona i rocznicy nadania szkole jego imienia

- Opieka nad pomnikiem patrona szkoły Józefa Pawlaka „Brzozy”

- Dzień europejski

W naszej szkole działają następujące organizacje:

Samorząd Uczniowski, działa bardzo aktywnie na terenie szkoły. Młodzież, czując współgospodarzem szkoły, z zaangażowaniem organizuje różne akcje, konkursy, imprezy okolicznościowe, dyskoteki. Z inicjatywy SU społeczność szkolna wzięła udział w dwóch akcjach charytatywnych: gromadziła monety na „górę grosza” oraz kwestowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie wspierają również akcję „Korek” na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Przygotowują dekorację sali na różne zabawy taneczne: choinka, andrzejki. Systematycznie jest też prowadzona Kronika Szkoły. Opiekunowie SU wybierani są corocznie w demokratycznych wyborach.

Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole działa pod patronem Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, a jej opiekunem jest pani Aldona Wojtalik. Uczniowie chętnie i systematycznie oszczędzają w SKO, szczególnie teraz, gdy otrzymali nowe książeczki z naklejkami, w których rejestrowane są ich indywidualne wpłaty. Bank zawsze pamięta o naszych małych podopiecznych i obdarowuje ich w nagrodę za systematyczne oszczędzanie miłymi upominkami, które są wręczane najlepiej oszczędzającym oraz zwycięzcom w konkursach, quizach i turniejach. Co roku członkowie SKO biorą udział w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy. Celem konkursu jest wyrobienie u dzieci nawyku świadomego oszczędzania, przygotowania do korzystania z usług banku. O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że to niełatwa sztuka, dlatego dzieci w naszej szkole uczą się jej od najmłodszych lat. Zaoszczędzone pieniądze zamiast na chipsy czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Na pamiątkę naszego patrona nasza drużyna przybrała imię „Brzoza”. Aktywnie bierze udział w różnych szkolnych uroczystościach, szczególnie związanych z rocznicami naszego patrona, a także systematycznie dba o jego grób na cmentarzu w Łagowie.

W celu zmniejszenia agresji i złych zachowań odbył się w szkole spektakl teatru Moralitet z Krakowa pt. „Święta Wojna” oraz szkolenia rady pedagogicznej „Trudna klasa”.

Nasza szkoła bierze czynny udział w programie europejskim „Owoce w szkole”. Darmowe owoce i warzywa otrzymują uczniowie klas I-III. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego przez cały rok szkolny trzy razy w tygodniu. W związku z tym programem przeprowadzono 4 zajęcia – 2 w I semestrze i 2 w II semestrze. Brało w nich udział 61 uczniów kl. I - III. Głównym celem tego typu zajęć było pokazanie dzieciom, jakie wartości odżywcze i witaminy zawierają soki, koktajle, nektary i zapoznanie ich z zasadami racjonalnego odżywiania i zdrową żywnością.. Jednym z priorytetów w naszej szkole jest promocja zdrowia i wdrażanie dzieci do prawidłowego odżywiania się, a o jego wykonanie dbają nie tylko nauczyciele poprzez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej, ale również panie z kuchni, które komponują dla dzieci jadłospisy bogate w wartości odżywcze i witaminy.

Kolejnym projektem jest „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W 2012/13 w zakresie wspomagania nauczycieli odbyły się szkolenia rad pedagogicznych na temat:

- „Nie bójmy się projektów”

- „Trudna klasa, jak wyjść z twarzą i nie zwariować”

- szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z programem MOL.

W ramach doskonalenia zawodowego nasi nauczyciele wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu-”Uczeń z ADHD”

Od stycznia 2013r. szkoła prenumeruje czasopismo „Biblioteka w szkole”, „Młody technik”. Sukcesywnie raz w roku księgozbiór biblioteczny jest uzupełniany o nowe lektury szkolne i pozycje książkowe. Szkoła otrzymała bezpłatne książki o zasadach gry w siatkówkę, które są w bibliotece szkolnej. Uczniowie naszej szkoły we współpracy z firmą Reba prowadzili zbiórki zużytych baterii a także „Zbiórkę plastikowych nakrętek”.

Jak co roku nasza szkoła brała udział w organizowanym w Zwoleniu konkursie recytatorskim, gdzie uzyskuje czołowe miejsca. W tym roku szkolnym uczennica klasy 3 Maja Pyska zakwalifikowała się do XXX małego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu, gdzie na koncercie Laureatów otrzymała wyróżnienie.

W drugim semestrze zakupiono:

- 2 komputery ( laptopy)

- projektor

- aparat fotograficzny Nikon D 5100

Za najwyższe średnie oceny w szkole - pięciu uczniów otrzymało nagrody finansowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Tego roku przeprowadzona ewaluacja dotyczyła koncepcji pracy szkoły i norm społecznych.

W dalszym ciągu pedagogiem szkolnym w naszej szkole jest pani Mariola Zaprzalska.

Pani Zaprzalska prowadziła współpracę z GOPS-em i Policją oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Angeliki Przerwy w wakacje wzięli udział w festynie rodzinnym w Przyłęku. Wystawili obrzęd weselny.

Ze sprawdzianu po klasie szóstej 2012/13 roku szkoła uzyskała najwyższe wyniki od roku 2002. Uczniowie osiągnęli wyniki z poziomu staniny 7.

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/14 rozpoczęło 142 uczniów. Szkoła liczy siedem oddziałów. Posiada siedem sal, lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową wyposażoną w dwanaście stanowisk Ostatnie lata to okres modernizacji budynku: nowe okna, elewacja, wymiana drzwi we wszystkich salach, trzy klasy wyposażone w tablice interaktywne. Otrzymaliśmy 10 nowych komputerów z projektu „Internet oknem nas świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dysponujemy również sprzętem multimedialnym, RTV, Internetem. To wszystko sprawia, że nasza szkoła staje się nowoczesnym, estetycznym miejscem, gdzie przyjemnie można spędzić czas pracy i nauki.

Grono pedagogiczne naszej szkoły liczy 16 nauczycieli. W tym roku szkolnym po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy pani Agnieszka Fijoł, nauczyciel języka angielskiego. Pracę podjął pan Łukasz Badeński, który uczy języka rosyjskiego w klasie IV. Stała troska o wysoki poziom nauczania mobilizuje kadrę pedagogiczną naszej szkoły do systematycznego korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenia, a wielu z nich, kończąc studia podyplomowe, uzyskało kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.

Rada pedagogiczna brała udział w dwóch warsztatach SUS ”Nauczycielskie zespoły zadaniowe” i ”Jak motywować uczniów do nauki”. Kolejne szkolenie ,Nauczyciel badacz” ma na celu poznanie metod i narzędzi przydatnych do przeprowadzania badań na terenie placówki. W klasie VI zostaną przeprowadzone badania uczniów, którego celem jest osiągnięcie wyższych wyników w nauce i ocen z zachowania. W całej szkole były prowadzone badania na temat "Bezpieczeństwo i atrakcyjność w czasie przerw”.

Nauczyciele naszej szkoły wzięli również udział w szkoleniu w ramach projektu „Certyfikowane Szkolenia Kadr Systemu Oświaty”. Odbyło się ono w trzech dwudniowych zjazdach w Warszawie:

Szkolenie obejmowało:

a) sposoby nauczania w specjalistycznych dziedzinach.

b) motywowanie uczniów do nauki

c) rola i obowiązki nauczyciela

d) wykorzystanie komputera, internetu, multimediów w pracy nauczyciela

e) tablica multimedialna-podstawy pracy z tablicą multimedialną.

f) szkolenie praktyczne

W związku z odbytymi szkoleniami zostały wdrożone nowe techniki pracy z uczniami we wszystkich klasach i zasady „Tylko raz”, „Wybierz sobie pracę domową”, „Podnieś rękę”.

Kontynuowany jest program „Ratujemy i uczymy ratować”- pierwszy raz w półroczu w każdej klasie na lekcjach wychowania fizycznego.

Zespół wychowawców klas I-III opracował zasady przyznawania nagród w tych klasach na koniec roku.

Szkoła bierze udział w wielu lokalnych i ogólnopolskich akcjach społecznych, charytatywnych, na przykład:

- coroczny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

- udział w akcjach „Góra grosza”,

- „Zbiórka plastikowych nakrętek”

- we współpracy z firmą Rega szkoła prowadzi zbiórkę zużytych baterii oraz zbiórkę

makulatury.

W semestrze zakupiono:

- tablicę interaktywną funduszu Rady Rodziców,

- książki do biblioteki,

- laptop sfinansowany z udziału w akcji 1 % dla mojej szkoły - Stowarzyszenie „Przyjazna

szkoła”.

W roku szkolnym 2013/14:

- zorganizowano wyjazdy na basen, co dwa tygodnie,

- rozwijano zainteresowanie uczniów,

- zwiększono ilość zajęć rozwijających pasję uczniów,

- przeprowadzono częste pogadanki na temat kultury zachowania się uczniów – pedagog,

wychowawcy,

- umożliwiono kontakt z pedagogiem przez 2 dni w tygodniu.

Teatr w każdej szkole – to od wielu miesięcy jest możliwe.

Ideą Internetowego Teatru TVP dla szkół jest tworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie.

Dzięki projektowi „Internetowy Teatr TVP dla szkół” uczniowie nie wychodząc ze szkoły, mogą poczuć się jak w teatrze. W dodatku udział w granym na żywo przedstawieniu nic nie kosztuje. W tym roku szkolnym obejrzeliśmy trzy spektakle teatralne:

„Tymoteusz wśród ptaków” – to zaskakująca historia Misia, który pewnego dnia postanawia zaopiekować się porzuconym kukułczym jajkiem. Jest to pouczającą historia o istocie rodzicielskiej miłości.

„Momo” - dotyka jednego z najważniejszych problemów współczesności – braku czasu. Personifikacją pożeraczy czasu są Szarzy Panowie, przebiegli złodzieje, którzy bezlitośnie odkupują godziny. Walkę z nimi podejmuje bezdomna dziewczynka - Momo.

„Malutka czarownica” – historia o przyjaźni i umiejętności przeciwstawianiu się złu.

W tymże roku w szkole była wydawana gazetka szkolna „Łaguszowiaczek”. Zawierała ona artykuły związane z życiem szkoły, porady, krzyżówki oraz prezentowała twórczość poetycką uczniów.

Nasza szkoła brała udział w licznych projektach, w których uczniowie
rozwijali swoje zdolności i umiejętności.

1) „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ten projekt ułatwi włączenie wszystkich zainteresowanych grup w życie szkoły i w proces nauczania, dzięki czemu będzie pracowała jeszcze lepiej, a uczniowie zdobędą więcej umiejętności. ”. Reprezentantami rodziców są pani Małgorzata Chołuj i pani Małgorzata Mazur oraz uczniowie Wiktoria Chołuj kl. IV i Mikołaj Sałek kl. V. Przedstawicielem Rady Pedagogicznej jest Angelika Przerwa.

2) „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego”

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w formie zajęć rozwijających oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki. Drugim elementem tego projektu jest wdrożenie dziennika elektrycznego w szkołach podstawowych na terenie gminy Przyłęk. W naszej szkole dziennik elektroniczny zostanie wdrożony od początku roku szkolnego 2014/15.

3) „Współpraca ze światowym związkiem Żołnierzy Armii Krajowejpodczas uroczystości

Zarząd Okręgu Radom światowego związku żołnierzy Armii Krajowej nadał naszej szkole Dyplom uznania za zasługi dla okręgu Radom Światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z podziękowaniem za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska akowskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej.

4) Wdrożenie projektu – przedszkole – wybór miejsca na plac zabaw przeznaczony na rozwój edukacji przedszkolnej. Jego realizacja zakończy się 20.06.2015 r.

5) Zakup wody „Dar natury”. Szkoła udostępniła uczniom spożycie wody w okresie całego roku szkolnego.

W wyniku realizacji projektów nastąpił wzrost świadomości dzieci na temat kreatywnego spędzania czasu wolnego, zasad bezpieczeństwa. Uczniowie nabyli sprawności, które przyczyniły się do poprawy, jakości życia na wsi, dostrzegli w większym stopniu potrzebę zdobywania wiedzy, poznali nowe formy spędzania wolnego czasu.

 Wycieczki turystyczno – krajoznawcze „Szlakiem odwiedzanych miejsc”

Wycieczki turystyczno – krajoznawcze organizowane są od wielu lat systematycznie przez wychowawców klas szóstych i trzecich. Mają one na celu poznanie najbliższego regionu przez uczniów klas I – III jak i dalszych zakątków Polski przez uczniów klas starszych. Każda wycieczka ma swój cel dydaktyczno – wychowawczy. Uczniowie poznają przede wszystkim historię miejsc, które odwiedzają charakterystyczne a zarazem specyficzne elementy architektury, poziom rozwoju i przemysłu w danym regionie, jak i porównują poznany krajobraz ze swoją najbliższą okolicą. Uczniowie klas młodszych najchętniej odwiedzają najbliższy nam region, tj. województwo mazowieckie. Często wyjeżdżają do Warszawy, Radomia, Puław (lubelskie), gdzie oprócz poznawania miasta, jego kultury i zabytków, uczestniczą w spektaklach teatralnych. „Maluszki” chętnie odwiedzają znajdujący się blisko Bałtów, gdzie podziwiają świat dinozaurów, które żyły na Ziemi 150 milionów lat temu. Co dwa tygodnie organizowane są wyjazdy na basen, gdzie wszyscy chętni uczniowie, nawet ci z najmłodszych klas, uczą się pływać pod okiem profesjonalnego ratownika. W tym roku szkolnym planowany jest wyjazd do Krainy Iluzji, a starszych uczniów do Kozłówki.

Każda wycieczka niezależnie od tego, gdzie jest organizowana, przynosi wszystkim jej uczestnikom wiele niezapomnianych atrakcji, poszerzenie wiedzy o różnych regionach i miastach Polski, jak i daje nauczycielom, wychowawcom większe możliwości poznania swoich podopiecznych w innej sytuacji niż „typowy uczeń”.

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015-2016 przyniósł wiele zmian, zarówno w Gronie Pedagogicznym, jak i w życiu szkoły. Zaczął działać oddział przedszkolny „Krasnale” dla 3-4 -latków, których wychowawczynią zastała Pani Magdalena Woch. Funkcję pedagoga szkolnego objęła Pani Dominika Pawelec. Panią Agnieszkę Fijoł, nauczycielkę języka angielskiego, która przebywa na urlopie macierzyńskim, zastąpiła Pani Milena Niedbałka ( Kustra).

            W tym roku szkoła przystąpiła do dwóch nowych projektów:

-       „Książka naszych marzeń”. Przystąpienie do owego projektu umożliwiło zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji, zainteresowań czytelniczych. Odbyło się również przedstawienie pt. „Skrzynia pełna legend” z udziałem uczniów klasy V. To oni byli głównymi reżyserami, scenografami i aktorami. Młodzież uczestniczyła także w wyjazdowych warsztatach do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku.

-       „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” - projekt zachęca do zdobycia rzetelnej wiedzy i stawia na szeroką edukację od najmłodszych lat zarówno dzieci, jak i rodziców, opiekunów, nauczycieli. Uświadamia jak ważne jest dbanie o zęby dzieci już od najmłodszych lat, wyrabia dobre nawyki, uczy jak prawidłowo myć zęby i pokazuje, co wpływa na zdrowie jamy ustnej.

Nadal realizowane są projekty już rozpoczęte: „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

Zakończyła się realizacja projektu rozpoczętego w ubiegłym roku szkolnym „Przedszkole przy szkole.” W związku z jego realizacją zerówka i oddział przedszkolny zostały doposażone w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, komputer, tablicę interaktywną. Sale w zostały przygotowane do przyjęcia przedszkolaków. Poprawiły się warunki funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych oraz zostały one przygotowanie do świadczenia wysokiej, jakości usług na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat.

           Najwięcej radości dzieciom sprawiło otwarcie nowego placu zabaw na boisku szkolnym.

Sztuka w życiu młodego człowieka odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtuje osobowość, charakter, uwrażliwia na piękno współczesnego świata. Przybiera różne formy i oblicza, wciąż zyskuje i fascynuje. Dlatego nasza szkoła chętnie gościła w swoich murach wielu wspaniałych i interesujących artystów:

- studentów KUL -u z przedstawieniem „I ty możesz zostać rycerzem”. Panowie prezentowali walki rycerskie, opowiadali bardzo barwnie o turniejach rycerskich, o obowiązkach, jakie miał rycerz wobec kraju, swojego pana i obywateli. Młodzież mogła obejrzeć rekwizyty.

- Łódzki Duet Akordeonowy. Panowie zaprezentowali znane dzieła J. S. Bacha, W. A. Mozarta, grali również słynne polskie utwory taneczne takie jak: Krakowiak, Mazur, Polonez, Oberek czy Kujawiak. Bawili wszystkich uczestników dowcipnym wykonaniem „Kaczuszek”.

-Przedstawienie „Sport to zdrowie” - Przesłaniem było pokazanie uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa sport.

- „Mobilne planetarium” - Za pomocą najnowocześniejszego sprzętu przedstawiono nam piękno Mikro i Makrokosmosu. Uczniowie mogli łatwiej zrozumieć zjawiska związane z m.in. z dobowym i rocznym ruchem sfery niebieskiej, zmiany położenia planet i faz Księżyca, zaćmienia Słońca. Każdy seans, zarówno tematem, zakresem podawanych informacji jak również formą, dostosowany był do wieku uczestników.

Była to okazja do poszerzenia wiedzy i odbycia wspaniałej podróży w świat astronomii.

- internetowy teatr - Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” została przygotowana w formie teatru lalkowego. Sposób zaprezentowania utworu i przekazu treści był zrozumiały i ciekawy dla uczniów klas IV-VI.

            Uczniowie naszej szkoły nie tylko zdobywali wiedzę z książek, ale również uczestniczyli w wielu wyjazdach, wycieczkach, rajdach rowerowych. Aktywnie spędzali czas. Wycieczki służyły do bezpośredniego poznania rzeczywistości i pozwalały obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych warunkach i naturalnym ich przebiegu”.

            „Krasnale” i „Smerfy” uczestniczyły w trzech wycieczkach. Odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Zwoleniu, poznały uroki stolicy- Warszawy oraz przeniosły się w świat baśni i bajkowych postaci podczas zwiedzania „Magicznych Ogrodów”.

            Uczniowie klas I-III poznawali uroki miejsc trochę oddalonych od naszej szkoły. Uczestniczyły m.in. w:

 • wycieczce do Radomia
 • wycieczce do Warszawy – zwiedzali Stadion Narodowy, Oceanarium i Wystawę Klocków Lego
 • wycieczce do Bałtowa - poznali historię dinozaurów,
 • wycieczce do przetwórni Owoców i Warzyw „Krokus” w Pająkowie – dzieci zapoznały się z procesem przetwarzania truskawek, tłoczenia soków i pasteryzacji przetworów. Zobaczyły, jak pakuje i etykietuje się gotowe produkty. Wszyscy mogli skosztować pysznych wyrobów, jakie wyprodukowano w zakładzie, gdyż każde dziecko otrzymało w prezencie od właściciela kompocik i dżem.

            Klasy starsze IV – VI promowały zdrowy styl spędzania czasu na łonie natury. Wybrały się na dwa rajdy rowerowe. Na jesieni odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipami” w Przyłęku, a w czerwcu uczestniczyły w rajdzie gminnym do Borowca, „Szlakiem Żółwia Błotnego”. Na wyjeździe do Janowa Lubelskiego podziwiały atrakcje Parku Rekreacji - ZOOM NATURY.

            Największe zainteresowanie wzbudziła wycieczka samolotowa do Gdańska. Uczniowie mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń związanych z lotem samolotem, zachowaniem się na lotnisku.

            Tradycją w naszej szkole stały się również wyjazdy na basen do Kozienic, które odbywały się dwa razy w miesiącu tj. czwartek po zajęciach szkolnych. Grupa liczyła 35 osób. Podczas wyjazdów uczniowie klas I - VI mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pływackie pod okiem doświadczonych instruktorów, poznali zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz korzystali ze wszystkich atrakcji. Podstawowymi celami było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, nauka pływania, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, zaprezentowanie uczniom alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, innej od preferowanej przez dzieci i młodzież w postaci wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze.

            Wychowanie patriotyczne odgrywa w naszej szkole bardzo ważną rolę. We wszystkich akademiach związanych ze świętami patriotycznymi, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia odbywa się z udziałem naszego pocztu sztandarowego. Braliśmy również udział w uroczystościach poza murami szkoły na uroczystościach patrona szkoły; 28 września gościliśmy w Publicznym Gimnazjum im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej, a 18 października 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

            Dzieci i młodzież szkolna brała udział w wielu konkursach, zawodach sportowych zdobywając zaszczytne miejsca:

-        II miejsce w gminnym konkursie BRD,

-        II miejsce w gminnym turnieju Wiedzy Pożarniczej,

-        IV miejsce w powiatowych biegach przełajowych w Jasieńcu,

-        dziewczęta II miejsce, chłopcy I miejsce w gminnych rozgrywkach w tenisa stołowego w Babinie

-        VII miejsce w indywidualnych, powiatowych biegach przełajowych w Jasieńcu,

-        I i VII miejsce w gminnych zawodach w trójboju lekkoatletycznym (chłopcy),

-        dziewczęta i chłopcy zdobyli III miejsce w gminnych zawodach w czwórboju lekkoatletycznym,

-        IV miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w Sycynie.

            W trosce o środowisko naturalne oraz estetykę terenu wokół szkoły w podjęto inicjatywę sadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych. W październiku i marcu uczniowie naszej z wielkim zaangażowaniem upiększali szkolny ogród.

            Dbając o wzrost skuteczność edukacji naszych dzieci szkoła zakupiła również w tym roku tablicę interaktywną do klasy 5. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnym przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą, wdraża do samokształcenia i samokontroli.

Rok szkolny 2016/17

Rok 2016/2017przyniósł wiele zmian. Po raz pierwszy inaugurację roku szkolnego rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele w Łagowie. Pracę podjęła pani Ewa Przerwa - jako nauczyciel wspomagający w klasie IV. Panią Agnieszkę Fijoł, do powrotu z urlopu macierzyńskiego, zastępowała pani Karolina Szpilska, natomiast Panią Magdalenę Woch w II półroczu zastąpiła Pani Katarzyna Stawarz. Dokonały się zapowiedziane zmiany w zakresie likwidacji gimnazjów i powrotu szkół ośmioklasowych. Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku nr 145/XXIV/17 z dnia 17 marca 2017 r. ustalona została nowa sieć szkół. Szkoła w Łaguszowie stała się szkołą ośmioklasową z oddziałami przedszkolnymi. W tym roku Wójt Gminy Pan Marian Kuś obiecał , że na pewno zostanie wykonane boisko szkolne. Poinformował też, że został ogłoszony przetarg na budowę tego boiska. Liczymy na szybką realizację tego projektu.

Ważnym punktem w naszej szkole jest wychowanie naszych uczniów w duchu patriotyzmu. Jak zwykle uroczyście obchodziliśmy: Narodowe Święto Niepodległości, uroczystości patriotyczne z okazji 41. rocznicy śmierci Patrona i 19. rocznicy nadania szkole imienia ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” oraz Święta Majowe połączone z obchodami Dnia Europejskiego. „Święto Patrona” obchodzone dotychczas w lutym od roku 2018 zamierzamy obchodzić 10 listopada w połączeniu ze Świętem Niepodległości i nadaniem imienia szkole. Krzewiąc tradycje patriotyczne sztandar naszej szkoły uczestniczył w wielu uroczystościach w naszej gminie i poza nią. Uczestniczyliśmy w uroczystości 100- lecia szkoły w Babinie i nadania tej szkole imienia założycielki szkoły w Babinie, nauczycielki Heleny Długoszewskiej. Byliśmy na rocznicy nadania imienia szkole w Wólce Zamojskiej i Grabowie nad Wisłą.

Tradycją naszej placówki stały się liczne występy i pokazy w murach naszej szkoły wspaniałych artystów, m.in.:

- Podróżująca Filharmonia – Pan Marcin Jóźwiak, swoim występem wprowadził nas w świat Sienkiewicza. Symfonią „Janko Muzykant” swojego autorstwa zapoznał nas z melodią graną na różnych instrumentach, którą mógłby usłyszeć Janko w swojej XIX- wiecznej wsi.

- Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”, która przybliżyła nam czasy sarmackie. Uczniowie poznali obyczaje panujące w tamtym wieku, stroje jakie nosiła szlachta, broń i metody walki oraz rodzaje stosowanych kar w tamtym okresie. Niektórzy mogli osobiście poczuć jak to było być zakutym w dyby.

- Roman Brocki z Sokołowa Podlaskiego- poeta, muzyk, satyryk, człowiek orkiestra, który gościł u nas 24 lata temu. Dzięki jego występowi nasi uczniowie mogli poznać historię, budowę i brzmienie instrumentów rzadko już używanych.

- Grupa Zelektryzowani przedstawiła naszym uczniom niezwykłą lekcję przyrody, która za pomocą eksperymentów chemicznych przybliżyła im niektóre zjawiska przyrodnicze.

- internetowy teatr dla szkół „ Baśń o Rycerzu bez Konia”. Spektakl opowiadał historię przygód Rycerza bez konia i Konia bez rycerza, którzy szukają siebie nawzajem. Obok tytułowych bohaterów w przedstawieniu pojawili się uwięziona w wieży królewna, źli rozbójnicy, czarodziejka z magiczną kulą i straszny smok.

W tym roku nasi uczniowie przygotowali i przedstawili jasełka Bożonarodzeniowe, które wystawione zostały w Domu Opieki Społecznej w Gródku oraz w kościele parafialnym w Łagowie w których niezwykle i serdecznie byliśmy przyjęci. Nowym wydarzeniem było zorganizowanie obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji klasa czwarta przygotowała uroczysty apel.

Okazją do poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń były liczne wycieczki organizowane przez wychowawców i nauczycieli:

- Przedszkolaki świetnie bawiły się w Krainie Zabaw „Jaś i Małgosia” i w „Magicznych Ogrodach” w Trzciankach. Maluchy wróciły zmęczone, ale szczęśliwe po całodniowych harcach.

- klasy I-III uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedzały Stare Miasto, ZOO i Lotnisko Chopina. Wiele dzieci po raz pierwszy widziało samolot z bliska, jechało metrem i podziwiało zwierzęta w zoo.

- klasy IV-VI podobnie jak w poprzednim roku uczestniczyły w wycieczce samolotowej do Wrocławia. Dla wielu uczestników była ona wielkim przeżyciem i nowym doświadczeniem. Duże wrażenie wywarła na nich „Panorama Racławicka”. W czerwcu uczniowie zwiedzali Łódzkie Lofty – mieszkania urządzone w dawnych pomieszczeniach przemysłowych.

Jak co roku uczniowie brali aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez uczestnictwo w licznych wyjazdach na spektakle i przedstawienia , które wzbogaciły i uatrakcyjniły znacznie naukę w szkole.

W ramach SKS uczniowie doskonalili swoje umiejętności sportowe, które przełożyły się na wysokie lokaty w zawodach sportowych.

Nasi uczniowie nie tylko rozwijają się kulturowo, ale również dbają o zdrowie i aktywnie spędzają wolny czas. Uczniowie klasy VI w październiku wzięli udział w rajdzie rowerowym do Czarnolasu, a w czerwcu w V rajdzie „Szlakiem Żółwia Błotnego" do Borowca, organizowanym przez Urząd Gminy w Przyłęku. W styczniu uczniowie klas IV-V na lodowisku w Puławach próbowali swoich sił i rozwijali swoje umiejętności łyżwiarskie na śliskiej tafli lodu. A przede wszystkim systematycznie korzystały z nauki pływania na krytej pływalni Delfin w Kozienicach.

           Na terenie szkoły aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który z dużym zaangażowaniem uczestniczy w organizowaniu różnych akcji i imprez okolicznościowych oraz dyskotek. W tym roku były to m.in.: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości, zabawa andrzejkowa, mikołajki, choinka, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Festyn Rodzinny. Z inicjatywy SU uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch akcjach charytatywnych: kwestowanie na rzecz WOŚP i zbiórki pieniędzy na leczenie chorego chłopca byłego ucznia naszej szkoły. W szkole prowadzona była również zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Prężnie działa SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, gdzie główną ideą jest nauka oszczędzania. We wrześniu nastąpiła zmiana opiekuna. Została nim Pani Małgorzata Fijoł-Babut.

Kontynuowane są projekty:” Mleko w szkole”, „Owoce i Warzywa w Szkole” oraz „Profilaktyka jamy ustnej”. W nawiązaniu do zeszłorocznego projektu „Książka naszych marzeń” odbył się kiermasz książek w naszej szkole, we współpracy z księgarnią Tuliszków, który miał za zadanie promować czytelnictwo wśród uczniów. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.

            Uczniowie w ramach dodatkowych zajęć komputerowych uczyli się programowania i w tym po raz pierwszy brali udział w „Godzinie Kodowania”.

            Kadra naszej szkoły ciągle się dokształca, podnosi swoje kwalifikacje i doskonali umiejętności uczestnicząc w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach i szkoleniach indywidualnych, studiach podyplomowych, aby jak najlepiej spełniać się w swoim zawodzie.

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/18 tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym w Łagowie. W związku z reformą oświaty po kilkunastu latach po raz pierwszy naukę rozpoczęła klasa VII. Z tego też powodu do grona pedagogicznego dołączyli nauczyciele: pan Sławomir Pastuszko – nauczyciel chemii, pani Hanna Pastuszko – nauczyciel języka rosyjskiego, pani Dorota Kustra – nauczyciel języka polskiego i biblioteki, pani Barbara Kustra – nauczyciel biologii, pani Anna Korczak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, pan Jacek Rogala – nauczyciel geografii i doradztwa zawodowego. Na urlop zdrowotny odeszła pani Iwona Pawlak. Pracę z klasą III rozpoczęła pani Anna Wieczerzyńska. Od drugiego półrocza do pracy po urlopie macierzyńskim powróciła pani Magdalena Woch. W październiku dobiegły końca prace przy boisku szkolnym. W kolejnych miesiącach powstała siłownia. Z obu obiektów chętnie korzystali uczniowie oraz społeczność lokalna.  

Wydarzenia patriotyczne

Miłość do ojczyzny, krzewienie wartości patriotycznych jak zawsze w naszej szkole jest bardzo ważna. Rok 2017/2018 również obfitował w wiele uroczystości i wydarzeń związanych ze świętami narodowymi jak również z rocznicami              i wydarzeniami lokalnymi. Nasi uczniowie wzięli udział w obchodach 7. rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, 100 – leciu Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, oraz rocznicy nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie. Wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Apel odbył się w kościele parafialnym, poprzedzony był mszą święto. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminnych oraz nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie. Uczniowie naszej szkoły oddali hołd Żołnierzom Wyklętym oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. W uroczystych apelach oraz na lekcjach celebrowaliśmy święta majowe.

Uroczystości szkolne i wydarzenia artystyczne

Pierwszym wydarzeniem, a zarazem świętem w naszej szkole, był Dzień Edukacji Narodowej. Potem kolejno odbyły się: dzień chłopaka u przedszkolaków, ślubowanie pierwszoklasistów, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, andrzejki 2017, jasełka i wigilia szkolna. Pierwszy raz uczniowie zaprezentowali jasełka w Przetwórni Owoców i Warzyw KROKUS        w Pająkowie. Ważnym wydarzeniem był bal karnawałowy oraz akademia z okazji dnia babci i dziadka. Tradycyjnie włączyliśmy się w XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie ferii zimowych atrakcyjnym wydarzeniem był Wieczór czytelnictwa i kolędowania. Podsumowanie plebiscytu na najsympatyczniejszą klasę I w regionie radomskim i powiecie zwoleńskim było dla nas wielkim świętem, ponieważ nasi najmłodsi uczniowie zajęli II miejsce       w powiecie zwoleńskim oraz w II miejsce w regionie radomskim. Po raz drugi obchodziliśmy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, a pierwszy raz włączyliśmy   się w akcję „Dzień kolorowej skarpetki”, który ma za zadanie zwrócić uwagę na osoby          z zespołem Downa.

Bezpieczeństwo i profilaktyka

Każdego roku podejmujemy działania profilaktyczne. Kierujemy je do uczniów oraz rodziców. W tym roku również zadbaliśmy, aby nasi wychowankowie przypominali i utrwalali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Ciekawym wydarzeniem była akcja pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, zorganizowana wspólnie z   Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu w Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Do akcji włączyły się również Komenda Powiatowa Policji         i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Zwoleniu. Na uroczystą inaugurację przybyli: pani Beata Trzcińska i p. Jarosław Kłosiński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p. Tomasz Szotowski i p. Szczepan Swend z WORD w Radomiu, sierż. szt. p. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, p. Agnieszka Dobrowolska z Państwowej Straży Pożarnej       w Zwoleniu oraz Wójt Gminy Przyłęk p. Marian Kuś, Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego w Przyłęku, członek Rady Powiatu w Zwoleniu            p. Mirosław Madejski. Celem akcji było uswiadomienie pieszym bezpiecznego poruszania się po drogach i konieczności noszenia elementów odblaskowych. Kontynuowaliśmy programy profilaktyczne: „Owoce i warzywa w szkole”, „Jemy zdrowo i kolorowo”, „Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”. Rozpoczęliśmy nowe działania Uczniowie wzięli udział w programie „Młodzi w Akcji” oraz „Porcja Pozytywnej energii”.

Konkursy

Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie biorą udział w konkursach i odnoszą      w nich sukcesy. W tym roku zaangażowali się wraz z rodzicami w konkurs organizowany przez sklep Leroy Merlin w Puławach. "Kwietnik– rower” najbardziej spodobał się głosującym i otrzymał I miejsce. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do europejskiego konkursu „The Big Challenge”. Wzięliśmy również udział w konkursie „Orzeł Biały” organizowanym w regionie radomskim przez Kancelarię Senatu we współpracy z Senatorem Rzeczpospolitej Polski Adamem Bielanem. Uczniowie mieli możliwość spotkania z panem senatorem. Były także inne ciekawe konkursy, np.: konkurs fotograficzny: „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” , konkurs plastyczno-techniczny organizowany przez Leroy Merlin "Ptasia stołówka", „Rodzinna kartka świąteczna”. Konkursy profilaktyczne ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie”, „Uzależnieniom mówimy STOP”,
,,Bezpiecznie w sieci”. Tradycyjnie odbył się konkurs recytatorski, a także konkurs       o Janie Kochanowskim.

Wycieczki szkolne

Jak co roku odbyły się ciekawe wycieczki. Jesienią uczniowie odwiedzili Janowiec, następnie młodsze klasy bawiły się na wyjeździe w Kielcach. Niezapomnianym przeżyciem był wyjazd grupy uczniów na Słowację. Miło wspominamy również szaloną zabawę w parku rozrywki Energylandia. To był wspaniały rok, pełen emocji.

Obecnie skład grona pedagogicznego przedstawia się następująco:

Teresa Pawlukowska-dyrektor szkoły, Małgorzata Kuba, Aldona Wojtalik, Teresa Byzdra, Marek Dziadosz, Małgorzata Fijoł – Babut, Agnieszka Fijoł(Maciejczyk), Iwona Pawlak, Małgorzata Pionka, Angelika Przerwa, Bożena Soboń, Barbara Urbanek - Tatar, Jadwiga Zawodnik.

Na dzień dzisiejszy szkoła liczy 146 uczniów i 14 pracujących nauczycieli. Panie: Bożena Soboń i Agnieszka Fijoł uzupełniają etat w innej szkole, natomiast pani Zaprzalska Mariola i Pan Marek Dziadosz dopełniają etat innej szkoły. Zatrudnione są 2 sprzątaczki – Hanna Maciejewska i Henryka Koniarz. Stołówkę szkolną obsługują kucharki: Panie Aneta Furga i Zofia Wojtyniak oraz intendentka Pani Ewa Król, przygotowując wspaniałe posiłki dla przeciętnie 100 dzieci. Szkoła bierze udział w programach: „ Owoce w szkole”, „ Mleko z klasą”, „ Szkoła bez przemocy”, „ Przyjazna szkoła” Posiada szkolną stronę internetową, na której zamieszczane są aktualne informacje o szkole. Szkoła osiąga liczne sukcesy sportowe, uczestniczy w różnych konkursach plastycznych, w konkursach: z ochrony przyrody i ekologii, wiedzy religijnej, muzycznych, konkursie wiedzy pożarniczej, w konkursie BRD

W obwodzie są następujące miejscowości: Helenów, Ignaców, Łagów, Łaguszów, Ławeczko Stare, Ławeczko Nowe, Pająków, Wólka Łagowska, Wólka Zamojska, Załazy, Zamość Nowy.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Łaguszowie

 1. Czesław Lichota - pierwszy kierownik szkoły w Łaguszowie. Funkcję tę sprawował w latach 1963-1965
 2. Stanisław Gołda - pełnił funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły w latach 1965-1975
 3. Halina Gołda - żona Stanisława Gołdy, pełniła funkcję dyrektora od 01.02.1975 r. do 31.08.1975 r.
 4. Teresa Jasik - pełniła funkcję dyrektora od 01.09.1975 r. do 31.08.1976 r.
 5. Sabina Mroczek - pełniła funkcję kierownika filii w latach 1976-1988.
 6. Teresa Kuś - pełniła funkcję dyrektora w latach 1988-1992.
 7. Jadwiga Zawodnik - pełniła funkcję dyrektora w latach 1992-1998.
 8. Teresa Pawlukowska - pełni funkcję dyrektora od roku 1998 do 30.06.2019 r.
 9. Jacek Rogala - dyrektor szkoły od 01.07.2019 r.  

Teresa Jasik w Szkole Podstawowej w Łaguszowie była zatrudniona w latach 1965-1975 jako nauczycielka matematyki i fizyki. Na prośbę władz oświatowych zgodziła się pełnić funkcję dyrekto­ra tej szkoły w roku szkolnym 1975/76. Był to ostatni rok funkcjonowania placówki, jako szkoły ośmioklasowej. W roku 1976 została przeniesiona do szkoły w Ławeczku, w której pracowała do 1981 r. Obecnie jest na emeryturze.

Sabina Mroczek W 1950 r. podjęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Marianowie. W 1952 r. przeniosła się do szkoły w Sieciechowie, gdzie pracowała do 1969 r. W 1969 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Łaguszowie.

01.09.1976 r. objęła funkcję kierownika punktu filialnego w Łaguszowie Szkoły Podstawowej w Ławeczku i pełniła ją do 1978 r. Następnie objęła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaguszowie, którą pełniła do 1988 r. Od 1990 r. jest na emeryturze.

Teresa Kuś, Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego na kierunku filologia rosyjska i rozpoczęła pracę, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mszadli Starej. W latach 1976-1983 pracowała w Szkole Podstawowej w Ławeczku. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Łaguszowie i pracowała w niej aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. W latach 1988-1992 pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Od 1998 r. jest na emeryturze.