Harmonogram zebrań z Radą Rodziców

Harmonogram zebrań z Radą Rodziców

Daty

Tematyka zebrań

Uwagi

25. 09. 2018 r.

Wybór Rady Rodziców.

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018/19.

Przedstawienie planu nadzoru dyrektora szkoły.

Opiniowanie planu wychowawczego- profilaktycznego szkoły.

Opiniowanie dni wolnych od zajęć szkolnych.

 

11. 10. 2018 r.

Uchwalenie planu   wydatków na 2018/19.

Ustalenie wysokości składki na konto Rady Rodziców.

Zapoznanie z kalendarzem szkolnym.

 

14. 11. 2019 r.

Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Zmiana terminu na 21 listopada

21 . 01. 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za I półrocze.

 

24. 04. 2019 r.

Organizacja festynu rodzinnego.

Termin ulegnie zmianie

04. 06. 2019 r.

Posumowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej,   i opiekuńczej szkoły.

Opiniowanie podręczników.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

 

Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy mogą ulec zmianie.